Forretningsorden for Ungdomsskolebestyrelsen

Godkendt på ungdomsskolebestyrelsens møde 3.maj 2018 pkt.4

 

Forretningsorden for Ungdomsskolebestyrelsen
i perioden 1. januar 2018– 31. december 2021


Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer:

3 kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formand og næstformand vælges

1 medlem af Ungdomsrådet 

2 medlemmer fra stedlige organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

1 medlem fra skolebestyrelserne

1 medlem fra Ungdomsskolens medarbejdere

1 medlem fra Ungdomsskolens elever

Endvidere deltager (uden stemmeret) ungdomsskoleinspektøren og ungdomsskolens souschef.

 

Ungdomsskolebestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, og fastsætter selv sin dagsorden.

 

Ved formandens fravær udøver næstformanden dennes funktion.

 

Møder

Ungdomsskolens ordinære møder afholdes 4 gange årligt i, marts, juni, oktober og december, torsdage dag kl.16.30 -18.30

 

Ungdomsskolebestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

 

Dagsordenen udsendes senest 5 dage før mødet.

Såfremt et medlem ønsker det, kan et punkt optages på dagsordenen efter aftale med formanden. Punkter til dagsorden fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet.

 

Mødedeltagere

Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen, deltager i møderne og fører forhandlings-protokollen under møderne.

 

Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af forhandlingerne, der vedrører enkelte elever, lærere eller ledere.

 

Andre deltagere

Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan der indkaldes andre til behandling af særlige punkter.

 

Forhandling

Formanden leder forhandlinger og afstemninger, og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokollen.

 

Deltagerne i bestyrelsens møder er berettiget til i kort form at få deres særindstilling indført i protokollen, og medsendt til anden myndighed.

 

Protokollen underskrives ved mødets afslutning af mødets deltagere.

 

Formanden drager omsorg for udførelsen af trufne beslutninger.

 

Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Andet

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen.

 

Ungdomsskolebestyrelsens opgave er som minimum angivet i lov 411 om Ungdomsskolen § 8.

 

Kommunalbestyrelsen fastlægger beløbsramme for Ungdomsskolevirksomheden, og fastlægger på baggrund heraf ungdomsskolens indhold og omfang. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling ved ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektør.

 

Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

 

Ungdomsskolen administreres af Center for skoler, institutioner og kultur med reference til Kultur-og Fritidsudvalget

 

Ungdomsskolebestyrelsen aflægger hvert år beretning for bestyrelsens virksomhed over for Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

Udgifter ved bestyrelsens virksomhed afholdes af kommunen.

 

Denne forretningsorden fortolkes af Ungdomsskolebestyrelsen.

 

Vedtaget på Ungdomsskolebestyrelsens møde den 3.maj 2018