Forretningsorden for Ungdomsskolebestyrelsen

Besluttet forretningsorden for Ungdomsskolebestyrelsen i perioden 1. januar 2010– 31. december 2013

 

Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer:

3 kommunalbestyrelsesmedlemmer
1 medlem af Ungdomsrådet
2 medlemmer fra stedlige organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet herunder arbejdsmarkedets parter
1 medlem fra skolebestyrelserne
1 medlem fra Ungdomsskolens medarbejdere
1 medlem fra Ungdomsskolens elever
Endvidere deltager (uden stemmeret) ungdomsskoleinspektøren og ungdomsskolens souschef.
Ungdomsskolebestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved formandens fravær udøver næstformanden dennes funktion.


Møder

Ungdomsskolens ordinære møder afholdes 6 gange årligt i januar, marts, maj september, oktober og november, tirsdag kl.17 – 19.

Ungdomsskolebestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Formanden bestemmer tid og sted for møderne, og sender dagsordenen senest 5 dage før mødet.

Såfremt et medlem ønsker det, kan et punkt optages på dagsordenen efter aftale med formanden. Punkter til dagsorden fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet.

Mødedeltagere

Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen, deltager i møderne og fører forhandlingsprotokollen under møderne.
Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af forhandlingerne, der vedrører enkelte elever, lærere eller ledere.

Andre deltagere

Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan der indkaldes andre til behandling af særlige punkter.

Forhandling

Formanden leder forhandlinger og afstemninger, og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokollen.
Deltagerne i bestyrelsens møder er berettiget til i kort form at få deres særindstilling indført i protokollen, og medsendt til anden myndighed
Protokollen underskrives ved mødets afslutning af mødets deltagere.
Formanden drager omsorg for udførelsen af trufne beslutninger.

Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Andet
Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Ungdomsskolebestyrelsens opgave er som minimum angivet i § 8 i LBK nr. 997 af 8.oktober 2004 (Ungdomsskoleloven):
Ungdomsskolens budget, indhold og omfang, ansættelser
.
Ungdomsskolebestyrelsen
kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.
Ungdomsskolen administreres af Skole og Unge med reference til Kultur-og Fritidsudvalget
Ungdomsskolebestyrelsen aflægger hvert år beretning for bestyrelsens virksomhed over for Kultur- og Fritidsudvalget. 
Udgifter ved bestyrelsens virksomhed afholdes af kommunen.
Denne forretningsorden fortolkes af Ungdomsskolebestyrelsen.
Vedtaget på Ungdomsskolebestyrelsens møde den 19.januar 2010
JG/ 17/3-2010